ชุมชนบ้านแหลม

จ.นครศรีธรรมราช

เที่ยวชุมชนบ้านแหลม เป็นชุมชนมุสลิมเล็กๆ ในอําเภอท่าศาลา ที่ผู้คนน่ารัก ใจดี และมักพูดเสมอว่า “บ้านแหลม…ที่นี่ ไม่มีอะไร” มีแค่ ป่าชายเลนเขียวชอุ่มที่ขึ้นเบียดกันแน่นเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตา มีแค่ อ่าวทองคํา ที่พื้นทะเลเป็นโคลนบริสุทธิ์อุดมด้วยแร่ธาตุนานา มีแค่ อาหารทะเลทั่วๆ ไป ที่จับได้เต็มอวนทุกวัน มีแค่ วิถีชีวิตพื้นบ้านที่ต่างกันไป อย่างชาวประมง หัตถกรรมทอใบลาน กลุ่มทําเครื่องแกง บ้านเลี้ยงนกนางแอ่น มีแค่ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ที่ช่วยกันปลูกป่าชายเลนมาหลายปี นี่คือทั้งหมดที่บ้านแหลมมี

Image module
Image module
Image module
ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมราช

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
ช่วงเช้า พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริเวณศาลหลักเมือง รู้จักนครฯ มากกว่าที่เคย ถ่ายรูปเก๋ไก๋ที่กําแพงเมืองเก่า สักการะและยลความงาม ศาลหลักเมือง เดินทางไปยัง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ช่วยป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตร เน้นฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาให้กลับคืนสู่สมดุล และยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น เยี่ยมชมพระตำหนักภายในโครงการฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของโครงการฯ เรียนรู้ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของโครงการฯ แวะถ่ายรูป ณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พระเอกของโครงการฯ
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย เดินทางไปยัง ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ อำเภอท่าศาลา บ้านแหลมโฮมสเตย์ เข้าที่พักโฮมสเตย์ เก็บสัมภาระ ปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตของคนบ้านแหลมโดยมีไกด์ชุมชนนำเที่ยว

 • เรียนรู้วิธีการทำเครื่องแกงมุสลิมะฮ์ การทำกะปิ อาหารตากแห้ง
 • ชมการทอลาน
เที่ยวสวนมัลเบอร์รี่ชุมชน
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ปรุงจากอาหารทะเลสดๆ
พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
05.30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือ เพื่อนั่งเรือออกทะเลไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงยามเช้า พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น

 • รับประทานอาหารเช้าบนเรือ (กาแฟ ข้าวเหนียวสังขยา ปาท่องโก๋ ข้าวยำ)
 • ทดลองทำสปาโคลน โคลนธรรมชาติที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิว ล้างสารพิษ

ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เรียนรู้ต่อยอดการสร้างสมดุลของระบบนิเวศ
เดินทางกลับเข้าฝั่ง ชำระล้างร่างกาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดเตรียมโดยชุมชน (Seafood) โดยเมนูขึ้นชื่อคือ ใบโกงกางทอด และข้าวมันโคลน
ช่วงบ่าย อำลาชุมชน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วม ทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยทีมงานจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ

ข้อแนะนำ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม ชุดพร้อมเลอะสำหรับกิจกรรมสปาโคลน
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 4 ท่าน

ท่านละ 5,800 บาท

ราคารวม

 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ /เย็น 1 มื้อ)
 • ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ (รถตู้)
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ผู้สื่อความหมายของชุมน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ติดต่อ Local Alike: 02-1159861

บ้านแหลม-8
บ้านแหลม-17
บ้านแหลม-20
บ้านแหลม-10

โฮมสเตย์ในชุมชน

บ้านแหลม-3
บ้านแหลม-6
บ้านแหลม-7
บ้านแหลม-8
บ้านแหลม-2

อาหารในชุมชน

Image module
Facebook Comments